به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره دوره کوتاه مدت تقویت فن بیان و مدیریت گفتگو تصویب شد:

دوره کوتاه مدت تقویت فن بیان و مدیریت گفتگو پس از نیازسنجی، بررسی و تصویب در شورای آموزشی مرکز و در قالب پیشنهاد به دفتر برنامه ریزی درسی و آموزش های کوتاه مدت واحد استان سیستان و بلوچستان مصوب و ثبت سامانه ساتب گردید که با تشکیل کارگروه مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه به تصویب رسید، این دوره توسط مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر با توجه به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در کنار دوره های بلند مدت در راستای اجرای مستمر و موثر دوره های کوتاه مدت(تکدرس،تک پودمان و آزاد)با هدف تقویت سطح مهارتهای فردی تدوین شد.

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

مقاله قبلی

صدور مجوز نهایی مرکز کارآفرینی و نوآوری

مقاله بعدی