مسئول آموزش: اسماعیل دهانی

تلفن: ۳۷۲۳۱۰۲۲-۰۵۴

ایمیل:

 آدرس: ایرانشهر- بلوار معلم فرعی دانش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره-اداره امور آموزشی

کدپستی: ۹۹۱۳۸۹۵۹۹۷

کارشناس آموزش: ابراهیم ناصری نژاد

تلفن: ۳۷۲۳۱۰۲۲-۰۵۴

ایمیل:

 آدرس: ایرانشهر- بلوار معلم فرعی دانش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره-اداره امور آموزشی

کدپستی: ۹۹۱۳۸۹۵۹۹۷