گواهی زیر توسط دانشگاه به شماره مندرج مورد تایید می باشد.