• تعریف و هدف:هدف از طراحی و تدوین این دوره تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و زرات کار و امور اجتماعی وظیفه ارتقای سطح ایمنی کارگاه مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده دارند.دانشجویان طی این دوره دانش و مهارت مدیریت امور ایمنی در واحد های صنعتی متناسب با نوع فعالیت آن ها را فراگرفته و می توانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت نمایند.

  • ضرورت و اهمیت :در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه در سطوح کارگری و کارفرمایی نامطلوب ارزیابی می شود و شاهد این امر آمار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته به دلیل اعمال و رفتار ناایمن کاگران می باشد.لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی می باشیم.

  • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:

۱-شناسایی کانون های خطر در کارگاه ها

۲-همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی

۳-همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی

۴-نظارت بررعایت استانداردها و دستورالعمل های ایمنی

۵-جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار

۶-توجیه و آشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار

۷-همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه

  • مشاغل قابل احراز:

۱-مسول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار