دانشجویان گرامی طبق واحد های ارائه شده در جدول های زیر انتخاب واحد خود را انجام دهید.

با کلیک بر روی تصویر مورد نظر می توانید آن را در اندازه واقعی دریافت کنید.

رشته مکانیک خودرو کارشناسی ترم دو

کارشناسی تاسیسات حرارتی برودتی

اطلاعیه آموزشی: جدول دروس ارائه شده برای دانشجویان کاردانی ورودی نیمسال مهر۹۹۱

مقاله قبلی

وبینار آموزشی شناخت فرصت و کارآفرینی

مقاله بعدی