پیام های که از طریق این صفحه ارسال می شود کاملا محرمانه بوده و صرفا توسط ریاست مرکز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.