اداره آموزش

شرح وظایف اداره  آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره

 خدمات آموزشی

 • برگزاری جلسات شورای تخصصی آموزشی
 • برگزاری کمیته تخصصی شورای آموزشی
 • برگزاری شورای بررسی موارد خاص دانشجویان مرکز
 • صدور نامه اشتغال به تحصیل
 • هماهنگی و نظارت بر سامانه خروج از کشور دانشجویان دارای معافیت تحصیلی
 • نظارت و رصد مسایل آموزشی
 • صدور بخشنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه از قبیل تقویم آموزشی و …..
 • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی مرکز

 دانش‌آموختگان

 • رسیدگی به امور فارغ التحصیلان
 • صدور تائیدیه تحصیلی دانش‌آموختگان متقاضی
 • صدور پیش نویس موقت دانش‌آموختگان